گواهینامه ها

SGS

کاسپین اسید شمالغرب | گواهینامه sgs

SGS

کاسپین اسید شمالغرب | گواهینامه sgs

SGS

کاسپین اسید شمالغرب | گواهینامه sgs

استاندارد بين المللي سيستم رضايتمندي مشتريان

کاسپین اسید | ایزو 10002

استاندارد بين المللي سيستم مديريت زيست محيطي

کاسپین اسید | ایزو 14001

استاندارد بين المللي سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

کاسپین اسید | ایزو 18002

استاندارد بين المللي سيستم مديريت انرژي

کاسپین اسید | ایزو 50001

استاندارد بين المللي سيستم مديريت كيفيت

کاسپین اسید | ایزو 9001
استاندارد بين المللي سيستم مديريت ايمني،بهداشت و محيط زيست
 
کاسپین اسید | گواهینامه HSE

استاندارد باسکول وسایل نقیله

کاسپین اسید | استاندارد باسکول

 

 

 
 
مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی
گواهینامه ها

 

کاسپین اسید | ایزو 10002کاسپین اسید | ایزو 50001کاسپین اسید | ایزو 9001کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 2007کاسپین اسید | ایزو 14001